gototop

Konegeracioni uređaji

kogeneracijaKogeneracija je ujedni proces proizvodnje električne struje i toplinske energije u jednom uređaju – kogeneracionom uređaju (mini teploelektocentrala) Uglavnom kogeneracioni uređaji se sastoje od transmisionog motora, elektičnog generatora, sustava za utilizaciju  topline,  te sustava upravljanja. Potencijalni objekti u kojim se uporaba kogeneracija su industrijska preduzeća, fabrike za preradu nafte, bolnice, hotele, robne kuće, administrativni poslovni prostori, poljoprivredne farme, državne urede, stanice za pumpanje plina, kompresorske stanice itd. Efikasnost uporabljivanja goriva u konegeracionim uređajima na današnji dan je najaktuelnija u oblasti teploenergetike te dolazi od 90%. Kao rezultat uporabe je stabilno niska cjena koštanja priključene struje.

Kogeneracija je idealna pretvorba energije

Kogeneracioni uređaji su namjenjeni za zajedničku proizvodnju elektrišne struje i topline. Osnovna prednost kogeneracione tehnologije je njezina visoka efikasnost u proizvodnji energije ujedno sa znatnom uštednjom goriva u odnosu na njihove pojedinačne proizvodnje što je blagotvorno utječe na ekologiju te ekonomiku proizvodnje. 

Električna energija i toplina su od jednog izvora

Električna energija dobijena u kogeneracionom uređaju se uporaba u cilju pokrivanja sopstvenih potreba jednog objekta u kojem je instalisan uređaj, ili u slučaju kada se električna energija može priključiti mreži. Toplina,  koja se proizvodi ovim uređajem, uporaba se za grijanje zgrada i građevina, u pripremi tople vode za domaćinske potrebe ili u proizvodnji tehnološke topline.

Energija u slučajevima nesreće

Kogeneracioni uređaji se uporavju kao havarijni izvori električne struje na objektima u koijma ona je neprekidno uporaba.

Trigeneracija

Toplina koja je proizvedena putem arsorbiciong hlađenja može se pretvoriti u treću vrstu energije  - hlad, koji se uporaba za tehnološke svrhe ili hlađenje -  kondicionisanje zraka.

Zašto se uporaba kogeneracija

Ako pravilno izaberete kogeneracionu tehnologiju možete uštedite značajan deo troškova vaših korisnika u nabavki energije. U slučaju prodaje električne energije također se pojavljuje mogućnost u zaradi dodatnih novčanih sredstava.

Oblast primjene kogeneracione tehnologije

Kogeneracioni uređaji mogu se koristiti u svim objektima u kojima  u toku cjele godine
potreban neprekidan izvor električne energije za grijanje, te hlađenje. Prije svega to su bolnice, hostele, pansione za penzionere, bazene za plivanje, simske stadione, kotlarnice, hotele, robne kuće, industrijska preduzeća. U slučajevima uporabanja bioplina to mogu biti objekti za čišćenje odvodnih voda, poljoprivredna preduzeća, deponije za komunalne otpatke.

Vrste uređajaKogeneracioni uređaji se isporučuju suglasno određenim standardima. Ima nekoliko vrsta izvođenja uređaja. To su:

 •  ULT
 •  komplekt kao blok sa zvukoizolacionim omotačem
 •  kao kontejner
 •  kao modul
Prije svega je predviđeno za smještaj u građevinama.
Prednost ove vrste je ubrzano i jednostavno montiranje te niski stupanj zvuka.
ULT
Kogeneracioni uređaji u modulnom izvođenju su predviđeni za potpuno dokompletiranje na mjestu montiranja kod korisnika. Kogeneracioni urđaju mogu funkcionisati kao havarijni izvor električne energije koji rade na plinskom gorivu.
MODULI
Uporavaju se za kogeneracinone uređaje najvećih kapaciteta. Radi se o odvajanju toplinskog modula od modula motor-generatora. Prednost ove vrste je jenostavna konstrukcija te mogućnost ubrzanog prilagođivanja potrebama korisnika.
KONTEJNER

Ova vrsta kogeneracionog uređaja se predviđa za uporabanje van stambenih prostora i industrijskih objekata, napolju. Prednost je jednostavno montiranje, kao i otpornost na atmosferski pritisak.

Gorivo koje se koristi

Osnovno gorivo za paljenje u kogenacionim uređajima je prirodni plin. Međutim u zadnje vrjeme je jako povećao broj opreme koja uporaba bioplin, đubrinski plin, plin koji se dobje sa objekata za čišćenje, nus-plin koji se pojavljuje u proizvodnji nafte i druge vrste alternativnog goriva, kao što je metan.

Kogeneracija na stanicima koje rade sa bioplinom!

Bioplinska stanica se gradi, prije svega, u neposrednoj blizini olbjekata za čišćenje, na deponijama ili kraj stočarskih farma.
Pošto bioplin se pojavljuje kao nus-produkt putem prerade organskih otpatka, ekspluatacija kogeneracionih uređaja koji rade sa ovom vrstom goriva jeste ekonomski jako štedljiva.
Novi principi u energetskom zakonodavstvu garantuju korisnicima kogeneracione tehnologije koja radi sa obnavljenjim resursima da imaju povoljne dugoročne stabilne nabavne cjene za struju. Ukoliko bioplinska stanica ima destributivnu mrežu prirodnog plina u ovom slučaju može se koristiti dvogorivni kogeneracioni uređaj za moguću kombinovanu ekspluataciju , uporabajući prirodni plin i bio plin (po principu prebacivanja goriva). Prije svega to je potrebno u tim slučajevima kada se nestabilno isporučuje biogas.

Servis

Sve servisne službe vrše popravke kogeneracionih uređaja u garantom i poslegarantom roku, imaju servisno dežurstvo, distancioni monitoring rada kogeneracionih uređaja, također vrše generalne opravke, suglasno sa izjavama svoijh klijenata.

Distancioni monitoring se ostvaruje na slijedeći način:

1. Putem priključivanja on-line centralnoj dispetčerskoj stanici servisne službe. Poslužno osoblje servisa je obućeno  neodložno reagovati na pozive u vezi bilo koje promjene u radu  kogeneracionog uređaja

2. Putem priključivanja on-line (šalje se SMS- poruka ili obavještenje po e-mail-u, koji daju informaciju o bilo kojem nestandardnom stanju kogeneracionog urđaja
 
Osnovne tehničke karakteristike kogeneracionih uređaja TEDOM

TEDOM -SERVIS

       
Sve servisne službe vrše popravke kogeneracionih uređaja u garantom i poslegarantom roku, imaju servisno dežurstvo, distancioni monitoring rada kogeneracionih uređaja, također vrđe generalne opravke i drugo suglasno sa zahtjevima svoijh klijenata.
Distancioni monitoring se ostvaruje na slijedeći način:

1. Putem priljučivanja on'line centralnoj dispetčerskoj stanici servisne službe. Poslužno osoblje servisa je obućeno te neodložno reaguje na pozive u vezi bilo koje promjene u radu n kogeneracionog uređaja
2. Putem priključivanja on-line (šalje se SMS- poruka ili obavještenje po e-mail-u koji daju informaciju o bilo kojem nestandardnom stanju kogeneracionog urđaja


Navedena je potrođnja bioplina sa sadržajem metana od 65% u normalnim uvjetima
(0 C, 101, 325 kPa).  Prilikom promjene uvjeta podaci mogu se mjenati.

Kогенерация – идеальное преобразовaние энергии

Когенерационные установки предназначены для комбинированного производства электроэнергии и тепла. Главным преимуществом когенерационной технологии является ее высокая эффективность при производстве энергии наряду с существенной экономией топлива по сравнению с отдельным производством каждой из них, что имеет немалое влияние на экологию и экономику производства

Электрическая энергия и тепло из одного источника

Электрическая энергия, произведенная когенерационной установкой, используется для покрытия собственных нужд данного объекта, где установка расположена, или эту энергию можно поставлять в сеть. Тепло, произведенное установкой, используется при отоплении зданий, подготовке теплой воды для хозяйственных нужд или производстве технологического тепла.

Энергия в случаях аварий

Когенерационные установки служат в качестве аварийных источников электроэнергии в местах, где она необходима непрерывно.

Тригенерация

Посредством абсорбционного охладителя можно тепло, поизведенное когенерационной установкой, преобразовать в третий вид энергии – холод для использования его для технологических целей или кондиционирования.

Область применения когенерационной технологии

Когенерационные установки можно использовать на всех объектах, где в течение года требуется постоянный отбор электрической энергии и тепла, или холода. Прежде всего это больницы, дома пенсионеров, плавательные бассейны, бани, зимние стадионы, котельные, гостиницы и пансионаты, универмаги или промышленные объекты. В случае использования биогаза, это могут быть очистные сооружения сточных вод, сельскохозяйственные предприятия и некоторые свалки коммунальных отходов.

Исполнение установок TEDOM

Когенерационные установки стандартно поставляются:

- в исполнении ULT

- в комплектном блочном исполнении с шумозащитным кожухом

- в контейнерном исполнении

- в модульном исполнении

Исполнениe ULT

Установки данной конфигурации поставляются в базовом исполнении в следующей комплектации: двигатель с генератором, газовая трасса, управляющий и силовой распределитель, воздушный фильтр,система сепарации масляных испарений, водяной насос первичного контура, патрубок для автоматического дополнения масла. Двигатель с генератором, соединеный через муфту, установлен на стальной раме через виброизоляционные амортизаторы. Рама не нуждается в дополнительном креплении при инсталяции к полу. Двигатель с генератором (ген-сет) оснащен всем оборудованием, необходимым для правильной работы двигателя с достаточной защитой от аварии двигателя при условии, что двигатель работает с параметрами, входящими в допустимые пределы.

Защиты технологические и электрические обеспечивает управляющий распределитель с силовым фидером, который отключает установку от сети заказчика. Безопасный подвод газа обеспечивает газовая рампа, которая состоит из фильтра газа, двух электромагнитных клапанов, оборудования контроля плотности клапанов, регулятор давления газа, гибкого соединение газовой трассы с установкой. Подсос воздуха происходит через установленный воздушный фильтр. Регуляцию мощности обеспечивает электронный регулятор мощности, управляемый из распределителя установки.

Первичный контур оснащен своим насосом и расширительным баком.

Перечень оборудования поставленного в базовой комплектации:

 • Стальная рама
 • Виброизоляторы
 • Двигатель - генератор соединеннный муфтой
 • Управление двигателем со всеми датчиками
 • Фильтрация воздуха в двигатель
 • Распределитель (высота 1500мм, ширина 800мм, глубина 300мм) с силовым фидером
 • Компенсатор на выхлопную трубу
 • Компенсаторы на воде и наполняющей смеси
 • Патрубок для подключения автоматического дополнения масла

Можно поставить практически любое количество этих установок, которые могут работать паралельно между собой как один общий источник.

Могут автоманически подключаться и отключаться для моментальной потребности электроэнергии.

Для этого электрического соединения служит концентратор, который в случае монтажа нескольких установок на одном месте, включается в цену базовой поставки.

Преимущества при использовании КУ ULT

Этот тип установки был разработан для получения более приемлемой цены для заказчика и снижения расходов при растаможке. Сборка и комплектация установки производится на месте по инструкциям изготовителя оборудования.

Кроме того, заказчик своими силами из своих материалов может дополнительно обеспечить:

 1. Инсталяцию на месте и подключение в систему заказчика (поставка оборудования вторичного контура, в том числе и насосы)
 2. Изоляцию всех компонентов
 3. Поставку дополнительного масляного бака
 4. Подключение установки в систему соединительными трубами и изоляцию теплообменика продукты сгорания - вода .
 5. Подключение наполняющей смеси с охладителем (поставить может заказчик) или в низкотемпературную систему заказчика (поставка насоса)
 6. Монтаж в контейнеры
 7. Монтаж глушителя выхлопа в систему
 8. Подключение в электрическую систему заказчика

Модульное исполнение

- применяется у когенерационных установок больших мощностей. Речь идет oб отделении теплового модуля от модуля двигатель-генератора. Преимуществом этого исполнения является простая концепция и возможность приспособиться к нуждам заказчика.

Kонтейнерное исполнение

- предназначено для установки под открытым небом вне жилых и промышленных объектов.

Преимуществом является несложная инсталляция и атмосферостойкость.

Применяемое топливо

Главным топливом для сжигания в когенерационных установках является природный газ. Однако в последнее время стремительно растет количество оборудования, которое использует для своей работы биогаз, свалочный газ, газ с водоочистных станций, попутный газ при добыче нефти, или другое альтернативное топливо, как например, метан.

Когенерация на станциях, работающих на биогазе

Биогазовая станция строится прежде всего возле водоочистных сооружений, на свалках коммунальных отходов или вблизи животноводческих объектов. Поскольку биогаз возникает как побочный продукт при переработке органических отходов, эксплуатация когенерационных установок, работающих на этом виде топлива, является с экономической точки зрения очень выгодной. Новое энергетическое законодательство в таком случае гарантирует потребителям когенерационной технологии, работающей на возобновляемых ресурсах, долговременные стабильные закупочные цены электричества на экономически привлекательном уровне.

Если биогазовая станция располагает распределительной сетью природного газа, можно использовать двухтопливную когенерационную установку для комбинированной эксплуатации на природном газе и биогазе (переключение топлива). Это прежде всего удобно в случае неравномерной продукции биогаза.

Сервис

Службы сервисного обслуживания включают гарантийный и послегарантийный ремонт когенерационных установок, непрерывное сервисное дежурство, дистанционный мониторинг работы когенерационных установок, капитальный ремонт и прочие службы согласно договоренности с заказчиком.

Дистанционный мониторинг может осуществляться следующим образом:

1. подключение on-line к центральной диспетчерской Службы сервисного обслуживания (персонал этого центра может немедленно реагировать на какое-либо нестандартное состояние когенерационной установки)

2. подключение off-line (в случае нестандартного состояния когенерационной установки отправляется сообщение – SMS или электронное письмо – e-mail, которые предупреждают обслуживающий персонал о возникшей ситуации)

Почему использовать когенерацию

Правильно выбранная когенерационная технология сумеет сэкономить своему потребителю значительную часть расходов на закупку энергии, а в случае разрешения продажи электроэнергии в сеть также появляется возможность заработать дополнительные денежные средства.

Осуществляем проектирование и монтаж установок. Цена установки рассчитывается из необходимых условий, для этого сообщите о них по обратной связи в разделе КОНТАКТЫ. Будем рады ответить на Ваши вопросы


Поделиться ссылкой на страницу: